Help

Profile

amazinggutchop2
Nickname amazinggutchop2
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
Nh? các gì tôi th?y, m?t vài môi kh?e m?nh t? nó nghe đâu mang th? hôn đ??c. Nh? tôi đã nói trong bài vi?t tr??c v? s? thay đ?i màu môi, nh?ng ng??i kh?e m?nh s? h?u đôi môi h?i đ?, trung bình ?m và bóng, đó ko ph?i là hình ?nh c?a nh?ng lo?i bĩu môi g?i c?m và quy?n rũ sao?

Vì các v?n đ? v? s?c kh?e mang th? bi?u hi?n trên đôi môi c?a chúng ta, nên khi chúng ta quy?t tâm t?o ra m?t đôi môi kh?e đ?p, c?n chú ý t?i ch? đ? ăn u?ng hàng ngày, rèn luy?n thân th?, l?i s?ng bên c?nh vi?c chăm nom và b?o kê tr?c ti?p đôi môi c?a mình. Chúng ta hãy kh?i đ?u v?i nh?ng đi?u c?n h?n ch?.>>> Xem thêm: https://www.deviantart.com/sontomfordchinhhang

m?t. Đ?ng Là Cú Đêm

Nghiên c?u đã ch? ra r?ng chúng ta c?n ng? đ? 7-8 ti?ng m?i đêm đ? duy trì s?c kh?e th?p. Theo TCM. 11 Gi? đêm t?i 2 gi? sáng là đ?c tr?ng quan y?u đ? ch?a lành nh?ng t? bào b? t?n th??ng và tr? hóa làn da. Vì da môi m?ng h?n đa d?ng so v?i da m?t nên tác đ?ng c?a vi?c thi?u ng? v?i th? n?i rõ h?n. Thi?u ng? là m?t d?ng găng d?n đ?n kh? năng mi?n nhi?m c?a c? th? ph?i chăng h?n. B?i v?y, đ?ng khi?n cho cú đêm và khi?n cho vi?c quá s?c đ? gi?m thi?u môi b? thâm, khô và nhi?m trùng.

>>> Xem thêm: https://www.pinterest.com/sontomfordchinhhang/

2. ng?ng hút thu?c

Nicotine trong thu?c lá khi?n cho b?n môi chúng ta bên c?nh răng. Chúng ta hút thu?c càng lâu thì đôi môi c?a chúng ta càng tr? thành s?m màu h?n. Hút thu?c v?i nguy c? ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a chúng ta và b?i th? tác đ?ng đ?n v? ngoài c?a đôi môi.

>>> Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/sontomfordchinhha...

3. tránh đi ch?i d??i tr?i n?ng nóng

Tia UV trong ánh n?ng m?t tr?i là duyên do chính gây ra s? lão hóa và b?ng rát trên môi. Gi?m thi?u t?m n?ng ho?c đi ch?i d??i tr?i n?ng g?t nh?ng tia UV v?n xu?t hi?n ngay c? trong các ngày ph? quát mây, vì th?, hãy thoa son d??ng môi ho?c d??ng môi hàng ngày s? h?u kem ch?ng n?ng tr??c khi b??c ra kh?i nhà.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

4. ko tiêu dùng Son Môi Cũ, H?t H?n dùng

Công th?c căn b?n c?a son môi mang ch?a s?c t?, d?u, sáp, ch?t làm m?m, ch?t t?o màu, h??ng th?m, v.v. Rõ ràng, nh?ng hóa ch?t t?ng h?p có xu th? phân h?y sau 1 th?i gian c? đ?nh đ??c bao g?m trong g?n nh? các lo?i son môi. B?i v?y, hãy đ? ý t?i h?n dùng c?a son môi. Tuy nhiên, ch? nên mang nh?ng dòng son có th??ng hi?u đáng tin c?y không c?t các thành ph?n đ?c h?i nh? chì và butyl benzyl phthalate (BBP).

5. C?t gi?m cà phê và trà

Cà phê và trà gây thâm môi nh?ng không ? m?c đ? đáng đ? c?p nh? hút thu?c. Bên c?nh đó, hãy c?t gi?m l??ng tiêu th? n?u nh? b?n u?ng ph? thông h?n hai c?c m?i ngày. Hãy thay th? các chi?c đ? u?ng s? h?u ch?a caffein này b?ng n??c ép trái cây lành m?nh đ? s? h?u đôi môi kh?e m?nh h?n.

6. ko li?m xin vui lòng

Đ?ng li?m môi lúc chúng đang b? khô. N??c mi?ng r?t c?c s? bay khá và khi?n môi b?n b? khô, th?m chí n?t n?. Các ng??i b? n?t n? môi đ?c bi?t c?n mang ý th?c ng?ng hành đ?ng này.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

amazinggutchop2's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help