Help

Profile

amazinggutchop1
Nickname amazinggutchop1
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
Cũng gi?ng nh? th? gi?i phong cách thay đ?i liên ti?p, m?t đi?m trang t?i và đi. Bên c?nh đó, đi?u ko bao gi? thay đ?i là cách th?c ti?p c?n trang đi?m chu?n xác đ? đ?t đ??c tiêu chí r?t cu?c là trông h?p d?n nh?t có th?.

Đi?u này ch? mang th? x?y ra lúc b?n ph?i h?p nh?ng s?n ph?m săn sóc da ch?t l??ng, phù h?p có b? m?t da (làn da c?a b?n) và s? d?ng các ph??ng ti?n và công ngh? nhi?u năm kinh nghi?m đ? đ?t đ??c l?p hoàn thi?n hoàn m?.

m?t lúc b?n đã thu?n th?c s? đông các đi?u này, b?n s? s? h?u th? đi?u ch?nh phong cách cá nhân c?a riêng mình đ? đ?t đ??c v? ngoài cá tính h?n và t?n d?ng t?i đa nh?ng tính năng mà b?n may m?n s? h?u đ??c.>>> Xem thêm: https://www.deviantart.com/sontomfordchinhhang

s? h?u suy nghĩ này, b?n s? t? khi đâu đ? s? h?u cách trang đi?m hoàn h?o?

1. Khi?n s?ch khuôn m?t c?a b?n

Đi?u t?i quan tr?ng là tr??c lúc b?n nghĩ đ?n vi?c m? kem n?n ham c?a mình, b?n ph?i r?a m?t s?ch s?. Sau h?t, m?t khuôn m?t s?ch s? là chìa khóa hoàn h?o đ? đi?m trang. B?t đ?u b?ng bí quy?t xoa s?a ho?c kem t?y trang lên mũi, gò má và trán và s? d?ng bông gòn nh? nhàng lau m?t theo chuy?n đ?ng tròn nh? cho đ?n lúc b?n c?m th?y da m?t s?ch. R?a s?ch b?ng n??c và l?p l?i quy trình n?u nh? mu?n.

2. Đ?nh hình lông mày

Ti?p theo, hãy Nhìn vào chân mày c?a b?n và chi?c b? nh?ng s?i lông l?c b?ng m?t dòng nhíp th?p. Chi?c t?t nh?t th??ng là chi?c s? h?u c?nh nghiêng. Nh? n?m tóc càng xu?ng r? nang lông càng ph?i chăng và nh? theo chi?u lông m?c.

>>> Xem thêm: https://www.pinterest.com/sontomfordchinhhang/

3. ?ng d?ng n?n móng yêu thích c?a b?n

Kem n?n c?a b?n ph?i thích h?p tuy?t v?i v?i màu da và c?u trúc da c?a b?n, và 1 lúc xoa ph?i hòa tr?n đ? nó khó b? chú ý. Rõ ràng l?p trang đi?m c?a b?n trông càng tình c? thì càng th?p. Cho 1 l??ng nh? ra mu bàn tay và dùng bông ph?n ch?m nh? lên vùng c?m, má và trán. Hãy nh? t? khi tr?ng đi?m và h??ng ra ngoài v? phía quai hàm c?a b?n đ? l?p n?n hòa tr?n có nhau thành m?t l?p hoàn thi?n ph?n l?n vô hình.

4. Bôi b?t ham mê c?a b?n

Ch?n m?u ph?n ph? thích h?p v?i màu da thiên nhiên c?a b?n. B?n nên ch?n cái mang màu trong su?t ho?c v?i ánh sáng nh? khi ph? lên l?p ph?n ph? m?. Ti?p theo b?n c?n đ?u c? m?t cây c? tán b?t m?t m?u to ch?t l??ng ph?i chăng đ? ph?n ph? đ?u lên m?t. Đ?p b?t lên kh?p m?t; Chú ý k? đ?n Vùng ch? T c?a b?n vì đây v?i th? là vùng chính c?n đ??c thu?n hóa nh?t, hãy nh? m?u b? ph?n b?t th?a. 1 L?n n?a, s? d?ng bàn ch?i h??ng ra ngoài theo con đ??ng vi?n hàm đ? h?n ch? s? đ?i thay màu s?c không b?ng d?ng.

5. Trâm ph?n má đào

Ch?n màu phù h?p có màu da c?a b?n, sáng h?n đ? s? d?ng vào ban ngày và t?i h?n cho bu?i t?i. 1 M?o hay là ch?n m?t màu g?n nh?t mang séc c?a b?n trong khi t?p th? d?c. Đây s? h?u th? là 1 đi?m b?t đ?u th?p n?u nh? b?n không kiên c? màu nào phù h?p mang mình nh?t. S? d?ng m?t chi?c c? tròn, t?t c? chuyên d?ng đ? trâm ph?n má đào (đ?ng v?i dùng nh?ng dòng c? nhái đi kèm có s?n ph?m vì chúng thi tho?ng lúc t?o ra k?t qu? chuyên nghi?p) cho m?t l??ng nh? lên c? và m?m c??i b?ng nhiên tr??c g??ng. Sau đó, vu?t nh? ph?n táo trên má và vu?t d?c theo x??ng gò má v? phía chân tóc.

>>> Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/sontomfordchinhha...

6. Bôi bóng m?t

dùng bút chì k? lông mày ham c?a b?n nh? nhõm ch?i lông ? b?t k? kho?ng tr?ng nào v?i th? xu?t hi?n trên lông mày c?a b?n đ? v?i đ??c m?t l?p hoàn thi?n khi không và đ?y đ?n h?n. Đen và nâu là nh?ng màu ph? quát nh?t đ? s? d?ng hàng ngày. Ngoài ra, trong d?p đ?c bi?t ho?c bu?i t?i vui v?, b?n có th? th? tiêu dùng bút chì màu. Dù b?n quy?t đ?nh dùng màu nào, hãy đ?m b?o r?ng bút chì v?i đ?u m?nh đ? b?n v?i th? ki?m soát t?t c? và khi?n n?i tr?i d?ng hình c?a lông mày.

7 áp d?ng K? m?t

v?n d?ng bút k? m?t cho vi?n ngoài c?a m?t nh? gi? cho mí trên c?a b?n đ??c d?y. Bây gi? trong nh?ng nét v? ng?n chu?n xác s? v? vào hàng lông nheo c?a b?n. Sau ?y, ?ng d?ng bút k? m?t cho hàng mi v?i nút v?n đ?ng trong kho?ng mép ngoài vào trong. N?u b?n đang mu?n th?c hi?n 1 câu chuy?n th?c th? và mu?n đôi m?t c?a b?n m? ra theo đúng nghĩa đen, hãy làm cho các con ph? bên ngoài c?a hàng mi trên c?a b?n r?ng h?n con đ??ng bên trong.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

8 trâm Mascara

Đ? v?i hi?u ?ng ?n t??ng h?n, b?n có th? dùng ph??ng ti?n u?n mi đ? chu?t mascara. B?t đ?u b?ng bí quy?t chu?t mascara vào m?t d??i c?a hàng mi trên, hãy nh? luôn gi? cây đũa ? m?t góc song song v?i m?t c?a b?n. Bây gi?, trong kho?ng t? chuy?n di bàn ch?i lên trên đ? tách các s?i mi. L?p l?i tr?t t? cho hàng mi d??i. B?n cũng nên đ?u t? vào 1 m?u l??c ch?i mi đ? v?i th? tách nh?ng s?i mi ??t và gi?m thi?u tr?ng thái vón c?c có th? x?y ra.

9 trâm Son môi

s? h?u th? cho r?ng khía c?nh v??t b?c nh?t c?a đi?m trang là s? ch?n l?c son môi c?a b?n vì b?n mang th? thay đ?i h? h?t dung m?o c?a mình ch? b?ng cách th?c thay đ?i màu son môi. B?n nên s? d?ng 1 l?p lót môi tr??c vì đi?u này s? khi?n cho n?i tr?i đôi môi c?a b?n và đ?m b?o r?ng son môi c?a b?n lâu trôi su?t c? ngày. Tính t? lúc gi?a môi trên và di chuy?n ra ngoài v? phía khóe m?m. Sau đó, chuy?n đ?ng son môi tr? l?i chính gi?a và l?p l?i th? t? nh? v?y ? phía bên kia. Môi d??i đ??c tô màu y sì. Ch? c?n nh? r?ng khi b?n đã hoàn t?t, hãy th?m n??c và ki?m tra răng xem có b? th?a không.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

amazinggutchop1's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help