Help

Profile

amazinggutchop
Nickname amazinggutchop
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
n?u nh? đôi môi c?a b?n b? bong tróc, đ?, đau ho?c n?t n? ch? vì 1 n? c??i nh?, mang 1 s? m?o đ? đ?a chúng tr? l?i hi?n tr?ng h?ng hào kh?e m?nh. Các đi?u này s? cho phép b?n m?m c??i r?ng m? và c?i thi?n s?c kh?e t?ng th? c?a b?n->>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/

1) Tr??c lúc ra kh?i nhà và m?t vài l?n ra ngoài, b?n nên thoa son d??ng môi. Môi c?a b?n không có kh? năng gi? màu r? nên b?n ph?i trâm l?i sau khi ăn, u?ng ho?c lau môi.

2) Bôi kem ch?ng n?ng. Vào b?t c? th?i kh?c nào trong năm, lo?i n?ng s? làm cho b?ng môi. Vì th?, nên ch?n s?n ph?m trông nom môi có tích h?p ch?t ch?ng n?ng. Lúc môi b? t?n th??ng b?i ánh n?ng m?t tr?i, chúng s? b? khô và đóng v?y gi?ng nh? bí quy?t c?a da. Môi d??i luôn ch?u ?nh h??ng chính c?a tia UV và v?i th? b? t?n h?i ph? thông nh?t. Do v?y, b?n nên luôn s? d?ng son d??ng môi v?i c?t ch?t ch?ng n?ng và xoa đa d?ng h?n m?t tí ? môi d??i.

>>> Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/sontomfordchinhha...

3) đàn bà nên thoa son môi d?ng kem. Ngoài kem ch?ng n?ng, trâm son môi d?ng kem cũng v?i th? giúp làm cho d?u đôi môi n?t n? c?a b?n. Trên th?c t?i, b?ng cách th?c tô son, chúng s? đ??c b?o kê và ngăn đ? phòng n?t n? ngay t? đ?u. Son môi s? h?u màu tr?ng đ?c, b?i th? nó s? h?u th? l?c ra ánh sáng trông th?y s? h?u h?i. H?n n?a, các nghiên c?u cho th?y ph? n? tiêu dùng son môi ít khi b? ung th? môi.

>>> Xem thêm: https://band.us/band/82407340

4) Ch?a lành và khi?n d?u đôi môi c?a b?n. B?t c? khi nào chúng b? n?t n?, chúng s? d? b? nhi?m trùng. Đ? tránh đi?u ?y, b?n nên bôi thu?c m? kháng sinh. Thu?c m? hydrocortisone s? h?u th? ch?a lành môi n?t n? nh?ng không th? ngăn phòng ng?a nhi?m trùng. Do v?y, khi chúng b? n?t n? n?ng, b?n s? h?u th? ph?i tiêu dùng c? thu?c m? kháng sinh và thu?c m? hydrocortisone, mang th? là 1 dòng vào bu?i sáng và m?t cái vào ban đêm.

5) đ? m?u ho?ch ăn kiêng c?a b?n 1 ph??ng pháp khôn ngoan. Lúc m?t ng??i b? thi?u h?t nh?ng ch?t dinh d??ng nh? s?t ho?c vitamin B-complex, ng??i đó s? mang th? b? v?y môi. Đ?m b?o r?ng b?n thu n?p đ? nh?ng ch?t dinh d??ng này.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

6) U?ng ph? bi?n n??c. B?n nên u?ng thêm ch?t l?ng, đ?c thù là vào mùa đông, đ? d??ng ?m cho môi t? bên trong thân th?. Ng??i ta bu?c ph?i r?ng c? sau vài gi?, chúng ta nên u?ng vài ounce n??c. Khi con ng??i già đi, nh?ng t? bào s? ít mang kh? năng gi? ?m h?n. Thành ra v?n đ? khô da v?i th? gia tăng vào m?i mùa đông. B?ng máy khi?n cho ?m ko khí trong nhà và văn phòng là 1 ph??ng pháp thay th? đ? đ?i phó s? h?u tr?ng thái khô môi vào mùa đông.

7) không li?m môi. B?t c? lúc nào b?n làm nh? v?y, b?n tr? thì b? sung đ? ?m cho chúng. M?t lúc đ? ?m này bay t??ng đ?i, chúng s? phát tri?n thành khô h?n tr??c. Ngoài ra, n??c mi?ng s? h?u men tiêu hóa m?c dù không m?nh l?m. Nh?ng enzym này có th? làm tr?m tr?ng thêm hi?n tr?ng đau môi c?a b?n và đôi khi tác đ?ng t?i c? vùng da ti?p giáp v?i.

>>> Xem thêm: https://www.facebook.com/mausontomfordbanchaynh...

amazinggutchop's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help