Help

Profile

amazinggoodjob2
Nickname amazinggoodjob2
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
kh?i đ?u đi d? ti?c ho?c chu?n b? đi làm, hãy nghĩ suy k? tr??c khi đi?m trang vì nh?ng thành ph?n đ?c h?i s? h?u th? ?n núp bên trong! L?y 1 cái kính lúp và b?t đ?u đ?c m?u ch? nh? trên nhãn đi?m trang c?a b?n. B?n s? c?m th?y ho?ng h?n tr??c n?i dung c?a m?t s? s?n ph?m khi?n đ?p say mê c?a mình. Đ?c tr?ng hãy k? t?i các m?u tên khó phát âm vì đ?y là mai dong đ?u tiên cho th?y thành ph?n là hóa ch?t và có th? đ?c h?i. Cũng nên bi?t r?ng không s? h?u b?t bu?c li?t kê r?t nhi?u nh?ng hóa ch?t trên nhãn. Các ch?t gây r?i lo?n n?i ti?t nh? phthalates, ch?t gây ung th? nh? formaldehyde, và ch?t đ?c th?n kinh nh? chì, th??ng đ??c mua th?y trong m? ph?m và các m?t hàng chăm sóc t? nhân.

đi?m trang ko h?u c?, ko ng?u nhiên là cocktail hóa h?c. Nh?ng ch?t b?o qu?n, ch?t t?o màu, n??c hoa, ch?t khi?n ??t, dung môi, ch?t nhũ hóa, ch?t ph?, ch?t đi?u hòa và ch?t ph? đ??c thêm vào đ? kéo dài th?i h?n s? d?ng, khi?n cho chúng bám vào da và khi?n cho chúng v?i màu s?c và mùi th?m. Nh?ng hóa ch?t đ?c h?i này t?o ra 1 lo?t các nguy c? s?c kh?e ch?a nói đ?n tác đ?ng th? đ?ng đ?n môi tr??ng.>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/

D??i đây là m?t s? hóa ch?t c?n ki?m tra trên nhãn đi?m trang c?a b?n:

R??u : đ??c mua th?y trong ph? thông m?u m? ph?m nh? m?t dung môi ho?c ch?t bi?n tính (m?t ch?t đ?c) lúc u?ng ho?c hít ph?i khá r??u gây đau đ?u, chóng m?t, nôn m?a, suy nh??c tinh th?n, th?m chí hôn mê. Gi? d? ăn ph?i, ch? m?t ounce là t? vong.

Butylated Hydroxyanisolea - (BHA): là c ommonly mua th?y nh? là m?t ch?t b?o qu?n trong son môi. Đ??c coi là ch?t gây ung th?, nó đ??c xác nh?n là gây ra nh?ng b?c xúc trên da, nhi?m đ?c c? quan và ung th?.

Ethanolamines - Di ... (DEA), Tri ... (TEA), Amono ... (MEA): đ??c coi là ch?t gây r?i loàn hormone, chúng đ??c dùng nh? m?t ch?t nhũ hóa, ch?t đi?u ch?nh đ? pH và ch?t b?o qu?n trong kem n?n, kem che khuy?t đi?m, k? m?t, và b?t m?t. 1 Ch?t gây ung th?, chúng mang can d? t?i ung th? gan và th?n.

H?p ch?t etoxyl hóa: đ??c tiêu dùng trong m? ph?m nh? 1 ch?t d??ng da và ch?t nhũ hóa. Nh?ng h?p ch?t này đ??c x? lý b?ng cách thêm ethylene oxide, m?t ch?t gây ung th? vú đã bi?t, vào nh?ng hóa ch?t khác đ? khi?n cho chúng ít hà kh?c h?n trên da. T?u nh?ng âm ti?t "eth" ho?c "PEG" nh? PEG-40 ho?c ceteareth-20.

B?t màu FD & C : là thu?c nhu?m t?ng h?p v?i xu?t x? trong kho?ng nh?a than đá - d?u m?! Thu?n l?i ti?p th? vào c? th? chúng ta, nh?a than đá đ??c l?u tr? trong các c? quan và mô m? c?a chúng ta. M?c d?u g?n nh? nh?ng màu có ch?t gây ung th?, gây kích ?ng da, bu?n nôn, đau đ?u, m?t m?i, đ?i thay tâm tr?ng và ung th? da, nh?ng nghiêm tr?ng nh?t là D&C Red 36 và D&C Red 22 - c? 2 đ?u s? h?u liên quan đ?n t?n th??ng h? th?n kinh.

>>> Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/sontomfordchinhha...

Ch?t b?o qu?n phóng thích Formaldehyde : đ??c tiêu dùng đ? ngăn ch?n s? hình thành c?a vi khu?n. Hãy suy nghĩ v? đi?u này ... Formaldehyde là 1 ch?t hóa h?c đ??c dùng đ? b?o qu?n xác ch?t! Nó đang khi?n gì trong đi?m trang v?y? Urê (Imidazolidinyl) & DMDM Hydantoin ch? là hai trong s? ph? quát ch?t b?o qu?n gi?i phóng formaldehyde. Formaldehyde gây kích ?ng h? hô h?p, mang th? gây ra b?nh hen suy?n, gây ra nh?ng b?c xúc trên da, v?i th? kích ho?t tim đ?p nhanh và s? h?u can h? t?i nh?ng v?n đ? sinh s?n và ung th?. Th?t đáng s? lúc nghĩ r?ng nh?ng thành ph?n phóng thích formaldehyde l?i ph? thông trong đa d?ng shop m? ph?m.

H??ng th?m : thu?t ng? này ko đ??c ki?m soát và ch? ra s? hi?n di?n c?a đ?n b?n nghìn thành ph?n khác nhau. Ph?n l?n trong s? này là t?ng h?p và có th? đ?c h?i ho?c gây ung th?. Nh?ng tri?u ch?ng đ??c Th?ng kê bao g?m nh?c đ?u, chóng m?t, phát ban và đ?i màu da, ho, nôn m?a, th?m chí mang th? ?nh h??ng t?i h? tâm th?n trung ??ng gây tr?m c?m, nâng cao đ?ng và khó ch?u.

kim khí n?ng - (Khác mang Chì) : đ??c xem là s?n ph?m ph? c?a giai đo?n s?n xu?t kim lo?i n?ng - asen, th?y ngân, nhôm, k?m, crom và s?t - đ??c t?u th?y trong đ? trang đi?m t? kem n?n, màu móng tay, son môi và son bóng cho t?i k? m?t và mascara. Chúng v?i can h? đ?n nhi?m đ?c h? tâm th?n, cũng nh? nhi?m đ?c sinh s?n, mi?n d?ch và hô h?p và ung th?. Chúng th??ng ko đ??c li?t kê trên nhãn nh?ng ch? ra t?m quan tr?ng c?a vi?c tiêu dùng s?n ph?m h?u c? đ??c ch?ng nh?n trong kho?ng cung c?p xanh.

Chì : b? c?m vào các năm 70 vì nguy hi?m cho s?c kh?e, nó là 1 ch?t đ?c th?n kinh đ??c bi?t t?i gây thi?u máu, nâng cao huy?t áp, th??ng t?n não và th?n và trên th?c t?i mang th? tác đ?ng tiêu c?c đ?n đa s? nh?ng c? quan và h? th?ng trong c? th?. Chì đ??c xem nh? 1 ch?t gây ô nhi?m s?n xu?t xâm nh?p vào son môi ?ng chu?n nh?ng v?t li?u thô và ch?t màu b? nhi?m b?n.

>>> Xem thêm: https://band.us/band/8240734

Th?y ngân : là m?t ch?t kháng khu?n đ??c cho là s? h?u th? giúp ngăn d? phòng nhi?m trùng m?t, nh?ng nó là 1 ch?t đ?c đ??c bi?t t?i. L??ng v?t đ??c s? d?ng trong m?t s? s?n ph?m dành cho m?t, bao g?m c? mascara và chì k? m?t, khi không th? tiêu dùng ch?t b?o qu?n khác.

Parabens - metyl, propyl, butyl: là m?t hàng ngũ các ch?t hóa h?c t?ng h?p đ??c dùng khi?n cho ch?t b?o qu?n kháng khu?n. Đ??c tiêu dùng trong h?n 13.000 s?n ph?m m? ph?m, đây là nh?ng ch?t gây r?i lo?n n?i ti?t. Theo C? quan b?o kê Môi tr??ng, các ch?t gây r?i lo?n n?i ti?t này "... Can thi?p vào h? th?ng n?i ti?t c?a con ng??i và cu?i cùng đ??c l?u tr? trong mô m? c?a thân th? chúng ta". Parabens góp ph?n vào s? v?ng m?nh, h? mi?n nhi?m và r?i loàn sinh s?n.

Petrolatum: là 1 m?u th?ch d?u khoáng và 1 thành ph?n đa d?ng trong son môi nh? 1 dòng kem d??ng ?m. Oái oăm thay, nó có th? gây n?t n? môi và các gi?n d? d? ?ng. Tiêu dùng hàng ngày mang th? cho th?y da ?m, nh?ng petrolatum ko cho phép t??ng đ?i ?m trong kho?ng không khí ho?c oxy thâm nh?p và th?c s? v?i th? khi?n cho da ng?t th? làm t? bào da ch?t. Petrolatum s? h?u căn nguyên trong kho?ng d?u m? ho?c d?u thô d? b? ô nhi?m và có liên quan t?i ung th?, th??ng t?n v?ng m?nh và sinh s?n, đ?c tính h? mi?n nhi?m, r?i loàn n?i ti?t và nhi?m đ?c tâm th?n.

Phthalates: đ??c tiêu dùng r?ng rãi trong m? ph?m và các s?n ph?m chăm nom t? nhân khác đ? gi? màu ho?c mùi h??ng. Chúng là nh?ng hóa ch?t phá v? hormone mang th? phá h?y h? th?ng n?i ti?t. Không đ??c đi?u ch?nh b?i lu?t đ? nghiêm nh?t, chúng hi?m lúc đ??c li?t kê riêng trên nhãn nh?ng đ??c bao g?m trong thu?t ng? "h??ng th?m".

Propylene Glycol - (PG) : đ??c tiêu dùng đ? phá v? protein và c?u trúc t? bào (chính xác là da đ??c t?o thành!), Nó đ??c tiêu dùng trong đông đ?o các d?ng đi?m trang nh? 1 ch?t khi?n ??t. Nó đích th?c là thành ph?n ho?t đ?ng trong ch?t ch?ng đông! PG mang th? nhanh chóng xâm nh?p vào da và đ??c coi là ch?t gây kích ?ng da và m?t, cùng lúc mang liên quan đ?n các th?t th??ng v? gan và th??ng t?n th?n.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

Talc: vì kh? năng che ph? và đ?c tính hút d?u, Talc đ??c tiêu dùng trong đi?m trang nh? 1 ch?t ch?ng bong tróc, che ph?, ki?m soát an ninh da, tác nhân. Talc không ch? v?i th? khi?n t?c ngh?n l? chân lông mà còn đ?c h?i và gây ung th?. B?t talc c?p m? ph?m là 1 d?ng magie silicat s? h?u th? gây nhi?m đ?c h? th?ng c? quan sinh s?n và th?m chí là ung th?.Tocopheryl Acetate : đ??c dùng trong ph? bi?n cái s?n ph?m, bao g?m son môi, kem d??ng ?m và kem n?n nh? m?t ch?t d??ng da, vitamin E acetate này v?i th? gây d? ?ng, đ?c tính mi?n nhi?m và ung th?.

Triclosan: là m?t hóa ch?t ch?ng vi khu?n mà EPA th?c th? đăng ký nh? m?t chi?c thu?c tr? sâu! Đ??c coi là 1 ch?t gây r?i lo?n hormone, nó đ??c l?u tr? trong ch?t béo trong thân th? c?a chúng ta, n?i nó tích tr? gây th??ng t?n gan, th?n, ph?i, các v?n đ? v? tim, d? t?t b?m sinh và ung th?.

Cũng quan y?u nh? đ?c nhãn thành ph?n là bi?t nhà s?n xu?t s?n ph?m trang đi?m c?a b?n . Các k? h? trong pháp lu?t và nh?ng lĩnh v?c không đ??c ki?m soát làm các d?ch v? m? ph?m ti?n l?i tiêu dùng nh?ng thành ph?n t?t ti?n, kéo dài th?i h?n s? d?ng c?a s?n ph?m ho?c d? ng??i s? d?ng tìm b?ng cách nhìn ho?c mùi quy?n rũ. B?i vì thu?t ng? khi không s? h?u xu th? đ??c dùng l?ng l?o, b?n nên quy?t tâm tìm ki?m các s?n ph?m đi?m trang mang ch?ng th?c là hoàn toàn b?ng nhiên ho?c h?u c? và đ??c cung c?p b?i nh?ng d?ch v? áp d?ng nh?ng ho?t đ?ng xanh. Pretty is as pretty ch?a và nh?ng thành ph?n không h?u c?, không b?t ch?t t??ng đ?i x?u xí.

Lynn Lavanga là ch? nhân c?a Stylish Organics, m?t c?a hàng th??ng m?i đi?n t? ph?i h?p phong cách sáng t?o v?i t? duy thân thi?n mang trái đ?t. Tìm mua t?i http://www.stylishorganics.com đ? mang b? s?u t?p đ?y c?m h?ng g?m các s?n ph?m đ??c ch?n l?c tay chân vì các đ?c tính b?n v?ng c?a chúng. M?c tiêu c?a chúng tôi là gi?i thi?u cho b?n b? s?u t?p x?ng áo xanh thông minh d? mua tìm, đ? n?i th?t sinh thái tiên ti?n, đ? trang trí nhà b?ng s?i h?u c?, ph? ki?n g?n gũi v?i môi tr??ng đ?c đáo, h? h?t các s?n ph?m chăm sóc dung nhan và da thiên nhiên, s?n ph?m v?t nuôi h?u c? và tuy?n ch?n các m?t hàng quà t?ng b?n v?ng .>>> Xem thêm: https://www.facebook.com/mausontomfordbanchaynh...

amazinggoodjob2's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help