Help

Profile

minhbaond
Nickname minhbaond
Location Viet Nam
Birthday 7/16
Sex Male
About Myself
Huawei Y6 (2019) có ba màu: Đen n?a đêm, Xanh Sapphire và Nâu h? phách. Ba bi?n th? khác nhau không ch? v? màu s?c mà còn v? ch?t li?u đ??c dùng cho m?t sau. 2 Tùy ch?n màu tr??c tiên đi kèm có m?t sau b?ng nh?a tr?n; M?t khác, phiên b?n màu kaki v?i 1 đ??ng may sai ? mép và v?i th? b?t ch??c da, m?c dù mang thành ph?n đ?n thu?n.

đ?c bài báo này: https://phatlocmobile.vn/thay-man-hinh-huawei-y...

Th?t khó đ? nghĩ b? m?t là da th?t khi b?n ch?m vào, vì nó mang c?m giác nh? da r?t r? và khô. V? ngo?i hình, ít nh?t chúng ta v?i th? coi s? ch?n l?a c?a Huawei là táo b?o. Ch?ng h? ai cũng thích nó, nh?ng chí ít nó mang đ?n s? đa d?ng cho vô thiên l?ng m?t sau b?ng nh?a, kính và kim lo?i tr?n.Cũng gi?ng nh? m?t sau, s??n cũng đ??c th?i ph?ng h?n là ch?t. M?c dù nó trông gi?ng nh? kim lo?i, nh?ng nó th?c th? đ??c khi?n b?ng nh?a s?n. Đi?u này v?i th? chóng vánh b?t đ?u trông t?i tàn sau m?t th?i kì s? d?ng nh?t quy?t, nh?ng nó trông đ? ch?t l??ng cao lúc còn m?i.

b?m vào đây ngay bây gi?: https://phatlocmobile.vn/thay-mat-kinh-huawei-y...

coi xét th? giá kho?ng 150 Euro (~ $ 168), c? nguyên li?u và ch?t l??ng vun đ?p đ?u r?. Nó ko đ? l?i b?t k? l?i ch? trích nào s? h?u kích th??c kho?ng ph??ng pháp đ?ng đ?u và đ? c?ng xo?n t?t, ngay c? các nút n?m ? phía bên ph?i c?a đ? v?t cũng hoàn toàn thích h?p trong s??n và ho?t đ?ng lý t??ng.Máy ?nh va ch?m nh? trên Huawei Y6 (2019) ko gây khó ch?u, thay vào ?y, đi?u thu hút s? chú ý c?a chúng tôi - m?t l?n n?a, coi xét giá c? - là vi?n bezel h?p đáng s?ng s?t xung quanh màn hình. Máy ?nh tr??c đ??c tìm th?y ? ph?n gi?a phía trên c?a m?t tr??c c?a v?t d?ng trong m?t notch.

phê chu?n trang web này: https://phatlocmobile.vn/thay-pin-huawei-y6.html

Loa tai nghe, c?m bi?n và đèn LED thông báo cũng đ??c đ?t ? khu v?c này, gi?ng nh? s? h?u nh?ng "ông l?n" v?y! C?ng microUSB ? d??i cùng c?a trang b? là góc c?nh đ?c nh?t b?t mí giá thành r? c?a Y6 2019. Nh? kích th??c ch? 156,3 x 73,5 x 8 mm và tr?ng l??ng 150 gram, đi?n tho?i thông minh v?n r?t d? qu?n lý m?c dù s? h?u màn hình 6,1 inch.

minhbaond's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help